Regulamin korzystania z serwisu labsee.com

 1. Definicje
  1. Regulamin – niniejszy dokument normujący prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawcy i Użytkowników.
  2. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem labsee.com.
  3. Usługodawca – (właściciel serwisu) LABSEE Robert Borowski prowadzący działalność gospodarczą pod adresem 19-400 Olecko, ul. Zielona 13A.
  4. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności oferowanych w ramach Serwisu.
  5. Rejestracja – wprowadzenie i przesłanie danych do Usługodawcy za pośrednictwem dedykowanego formularza udostępnionego w Serwisie celem skorzystania z usług Serwisu w ramach utworzonego konta.
 2. Postanowienia wstępne
  1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu.
  2. Zarejestrowanie się w Serwisie oznacza akceptację Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
  3. Prawidłowe działanie usług wymaga od Użytkownika podłączenia do Internetu, posiadania aktualnej wersji przeglądarki internetowej Google Chrome lub kompatybilnej z nią innej przeglądarki np. Firefox, Safari, Opera oraz włączonego w przeglądarce protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi JavaScript i Cookies.
  4. Usługi są dostępne po zarejestrowaniu się w Serwisie.
 3. Prawa Usługodawcy
  1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do usług.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw i zakłóceń funkcjonowania Serwisu, jeśli są one spowodowane naprawą, konserwacją lub zmianą sprzętu lub oprogramowania.
  3. Usługodawca zastrzega sobie prawo usunięcia konta Użytkownika oraz odmowy dostępu do usług bez podania przyczyn.
  4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów usług bez podania przyczyn.
  5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania nazwy i logo firmy Użytkownika oraz adresu strony internetowej tejże firmy na swojej liście referencji, jeśli tylko Użytkownik nie wyrazi sprzeciwu.
 4. Obowiązki Usługodawcy
  1. Usługodawca zobowiązuje się do informowania o zmianach w dostępnych parametrach usług oraz zmianach w Regulaminie.
  2. Usługodawca zobowiązuje się ograniczać przerwy techniczne do niezbędnego minimum.
  3. Usługodawca zobowiązuje się świadczyć Usługi z najwyższą starannością i w pełnym zakresie.
  4. Usługodawca zobowiązuje się do jak najszybszego usuwania wszelkich awarii uniemożliwiających korzystanie z Serwisu.
 5. Odpowiedzialność Usługodawcy
  1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za informacje umieszczane w Serwisie przez Użytkowników.
  2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkownika lub osób trzecich podjęte na podstawie informacji zamieszczonych w Serwisie.
  3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane (zapewnia natomiast wykonywanie regularnych kopii zapasowych).
  4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i problemy techniczne wynikłe z nieprawidłowego korzystania z Serwisu.
  5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu.
  6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia wszelkich wprowadzonych danych osobom trzecim, niezależnie od przyczyny ujawnienia, zobowiązują się jednak dołożyć wszelkich starań w celu ochrony tychże danych.
 6. Prawa Użytkownika
  1. Użytkownik ma prawo do pomocy i informacji ze strony Usługodawcy, którą może uzyskać poprzez napisanie wiadomości email do Usługodawcy na adres zawarty w sekcji „Dane kontaktowe”.
 7. Obowiązki Użytkownika
  1. Użytkownik nie może działać na szkodę Serwisu lub innych Użytkowników.
  2. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Serwisu zgodnie z obowiązującym prawem, normami społecznymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  3. Użytkownik zobowiązuje się korzystać na Serwisu wyłącznie za pomocą oferowanego przez Usługodawcę interfejsu.
  4. Użytkownik nie może wykorzystywać zuatomatyzowanych narzędzi (skrypty, boty, itp.) do korzystania z Serwisu poza dostępem do pulicznego API.
  5. Użytkownik nie może utrudniać innym Użytkownikom korzystania z Serwisu.
  6. Użytkownik zobowiązuje się nie prowadzić działań, które w nieuzasadnionej mierze obciążają infrastrukturę Serwisu.
 8. Odpowiedzialność Użytkownika
  1. Użytkownik korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialność.
  2. Użytkownik odpowiada za utratę danych ze swojej winy.
  3. Użytkownik odpowiada za skutki wynikłe z udostępnienia konta osobom trzecim.
 9. Prawo Użytkownika do odstąpienia od świadczenia usług przez Usługodawcę
  1. W terminie 14 dni od dnia udostępnienia świadczenia usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem Użytkownik może odstąpić od świadczenia tej usługi bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, w szczególności poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej, przesyłając je na adres Usługodawcy zawarty w sekcji „Dane kontaktowe”.
  2. Do zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  3. Jeżeli Użytkownik rozpoczął korzystanie z usługi przed upływem 14-dniowego terminu odstąpienia od umowy, wówczas prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi.
 10. Płatności
  1. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 11. Reklamacje
  1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługa, z której korzysta, nie jest realizowana lub jest realizowana niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
  2. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z usług należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres Usługodawcy zawarty w sekcji „Dane kontaktowe”.
  3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
  4. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 14 dni roboczych licząc od dnia wpłynięcia do Usługodawcy informacji ze zgłoszeniem reklamacji.
  5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres email, z którego reklamacja wpłynęła.
 12. Postanowienia końcowe
  1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania go w Serwisie.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie bez podawania przyczyn. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania w Serwisie.
  3. Prawa własności oraz prawa autorskie związane z Serwisem są wyłączną własnością Usługodawcy.
  4. Nazwa i logo Serwisu, jego wygląd, treść, oprogramowanie i zasoby baz danych podlegają ochronie prawnej.
  5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 13. Dane kontaktowe
  1. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy poprzez adres e-mail info@labsee.com.